SamsoN Group Of Companies

 75 Kazi Sayed Street , Krishna Bhavan
 Masjid Bunder (West), Mumbai 400 003.
 Tel No.: (91-22) 2343 6320 /  2341 0026
                          Fax: (91-22) 2341 0028
  Email: samson7@vsnl.com
                                      sales@samson-grp.com